Ziemassvtku dvanas

Iespja bez maksas noskatties koncertu!
23.11.2020


Alfrdu Kalniu godinot, aicinm uz koncertcikla
Visas Alfrda Kalnia 250 solodziesmas seos koncertos
piekt koncerta T STSTA bezmaksas video translciju


No Latvijas kultras kanon ietvertajiem 12 komponistiem Alfrds Kalni (1879 1951) ir viengais, kuram k izcila vrtba taj uzsvrts solodziesmu anrs 250 solodziesmas. Un nu jau Rgas Latvieu biedrb izskans cikla Visas Alfrda Kalnia 250 solodziesmas piektais koncerts T STSTA. emot vr valst noteikto rkrtjo stvokli un pulcans ierobeojumus, is koncerts norisinsies digitlaj vid. Bezmaksas koncerta video translciju bs iespjams vrot no 15. decembra plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas mjas lap un Facebook kont.

Cikla V koncerta programmas realizcijai blakus msu jau pazstamiem dziedtjiem piesaistti spilgti mkslinieki, kuri strd rzems un klaustjiem Latvij muzic visai reti Gunta Cse soprns (Vcija), Gunta Gelgote soprns (Lietuva), k ar Kristne Gailte soprns, Marlna Keine soprns, Rihards Millers baritons.

Atzmjot izcil skaraa Alfrda Kalnia 140. dzimanas dienu, jau 2019. gad uzskts projekts, kur no jauna tiek caurskatta via dairades mantojuma pa daa - solodziesmas. aj anr Alfrds Kalni dvjams par komponistu par excellence. Vsturiski visas solodziesmas (ar apmram 15 dziesmu iztrkumu) skanjuas tikai vienu reizi pirms 60 gadiem 1958. gada sezon, profesoram Hermanim Braunam sadarbojoties ar dadiem solistiem.

Par koncertcikla iepriekjiem koncertiem ir izteikuies vairki Latvij atpazstami cilvki, tai skait komponists Imants Zemzaris, kur min is koncerts ir negaidti jauks prdzvojums un gandarjums par jau paveikto, gaidu turpinjumu. Savukrt, pianisti profesori Mris vinka un Valdis Krasti, kuri apmekljui vairkus cikla koncertus, uzsver mkslinieku veikumus, sakot: oti liels gandarjums par mkslinieku izcili saturgo sniegumu visos etros dzirdtajos koncertos izzinoi, profesionli, mkslinieciski iedarbgi

Cikla programmu iniciatori un veidotji ir pieredzjuie koncertmeistari - Liels Mzikas balvas par ma ieguldjumu 2015 ieguvjs Ventis Zilberts un Liels Mzikas balvas 2019 kategorij Par izcilu darbu ansambl nominants Mrti Zilberts. Pareizj cikla koncertos par solistiem aicinti piedalties Latvijas vidjs un jaunks paaudzes ievrojamkie dziedoi, t uzsverot atskaotjmkslas paaudu pctecbu un aktvu ldzdalbu msu valsts kultrvides veidoan un tradciju prmantoan. Vl juzsver, ka aj cikl iekauti absolti visu A. Kalnia solodziesmu atskaojumi, kas padomju period nebija iespjams atseviu dziesmu satura - sakrls tematikas d.

Projekta mris ir atskaot visas Alfrda Kalnia solodziesmas, bet t virsuzdevums - koncertos veikt izcil skaraa visu solodziesmu audio dokumentjumu, kur paliktu Latvijas Radio fonotkas rcb k oti vrtgs kultrvsturisks izzias materils.

Koncertciklu informatvi atbalsta Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Mzikas informcijas centrs, www.music.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, laikraksti Diena, Neatkarg, Latvijas Avze, Laiks, Brv Latvija.

      Atpaka